Son Alegre presenta el Concurso literario de cuentos breves «Amor a la tierra»

contes-breves

Son Alegre se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su nuevo Concurso literario de cuentos breves «Amor a la tierra«. La presentación del concurso tuvo lugar en Ca’n Taconer en Calonge (Santanyí) en el mes de septiembre del 2016.

Este nuevo certamen literario está abierto a cualquier persona mayor de 18 años que acepte el desafío, independientemente de su nacionalidad, siempre y cuando se realicen las presentaciones en catalan. El ganador recibirá una recompensa en efectivo de 1000 euros y el cuento será publicado en forma de libro. Las inscripciones pueden ser presentadas antes del 2 de marzo de 2017.

Bases reguladores i convocatòria del Premi de relats breus amb el tema, “AMOR A LA TERRA”

1,- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de la primera edició del Premi “relats o contes breus vers l’AMOR A LA TERRA”. Aquest premi pretenen assolir l’objectiu següent: 1. Premiar a les persones, que hagin contribuït, a través dels seus relats breus o contes a difondre les realitats, els valors i els ideals vers el tema d’AMOR A LA TERRA. 2.- PERSONES DESTINATÀRIES Podràn participar en la convocatòria dels premis, d’acord amb allò previst en aquestes bases: Qualsevol persona física (major de 18 anys complerts en el moment de presentar el conte).

2,- PREMI: Hi haurà un premi valorat en 1000 € per al guanyador/a. I l’edició del relat premiat que es farà entrega el juliol del 2017 en la festa d’entrega del premi.

3,- PRESENTACIÓ – Només i exclusivament en format de paper, amb 4 còpies. – Només s’aceptaren treballs presentats sota pseudònim. – Presencialment o via postal a l’adreça de: VINYES SON ALEGRE, S.L. 5 de febrer, nº 2 07660- CALA D’OR – En un sobre, s’enviarà el conte, a la capçalera del qual figuraran el títol i el pseudònim de l’autor. A l’interior d’aquest sobre, n’hi ha d’anar un altre de més petit amb la instància de sol·licitud, que trobareu a la pàgina web SON ALEGRE.. – Aquesta instància estarà degudament formalitzada amb les indicacions de la categoria, el títol del conte, el pseudònim i les dades personals de l’autor (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i codi postal). – En un document adjunt s’enviarà el relat imprès on s’indicaran el títol, el pseudònim i la categoria. Es faran 4 còpies del relat presentat. Cada candidat/a es compromet a presentar un únic relat al concurs. El termini de presentació de les obres serà: des del 2 de setembre de 2016 fins el 2 de març del 2017.

4.- FORMAT Els contes breus o relats hauran de tenir el format següent: -Títol de l’obra a l’encapçalament de la primera pàgina i categoria del premi. – Extensió : màxima de 40 fulls DIN-A4, i mínima de 30. – Tipus i mida de lletra : Arial 12. – Espaiat : normal – Interliniat de 1,5 – Impressió : a una cara. – Idioma : català.

5.- VALORACIÓ L’organització es fixarà en: 1. Que els treballs presentats compleixin els objectius de la convocatòria determinats en l’article primer d’aquestes bases. 2. Si l’organització observa que un mateix candidat/a ha presentat més d’una obra al concurs, les exclourà del procés.

6,- JURAT El Jurat avaluarà les obres presentades en funció del grau d’assoliment dels objectius fixats a les bases i elevarà la proposta de resolució en un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El jurat estarà format per 3 persones del món cultural, més un secretari amb veu però no vot. En cas de no poder assistir a les reunions deliberatòries del jurat, aquests podran delegar per escrit en terceres persones, comunicant-ho a Son Alegre Vinya. El veredicte final del concurs es comunicarà mitjançant un missatge directe o via telefònica a les persones interessades i, si escau, de cara a la resta de participants, es publicarà al web de Son Alegre Vinya vers el 2 de juny del 2017. El Jurat podrà declarar desert el concurs. Així mateix, el jurat podrà fallar en 2 relats d’autors diferents; en cas que es produís, els guanyadors es repartirien a parts iguals el premi corresponent. Finalment, el jurat podrà fer mencions especials sense premis, si ho considera oportú. Un secretari elaborarà l’acta resultant de la reunió del Jurat.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL Les persones que guanyin els premis cediran de manera exclusiva els drets d’explotació de la propietat intel·lectual (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) dels contes o relats breus premiats.

8.- ACTE PÚBLIC DE LLIURAMENT DELS PREMIS Son Alegre Vinya es reserva el dret de convocar un acte públic per lliurar els premis abans que finalitzi l’estiu del 2017. La data, el lloc i l’hora de l’esdeveniment es comunicarà directament als premiats i, si escau, a la resta de participants a través del web http://www.vinyasonalegre.com/#!benvingut/c1sko I el facebook, https://www.facebook.com/sine.sole Les persones premiades accepten ser fotografiades o filmades durant l’acte públic i cedeixen els seus drets d’imatge als organitzadors per tal de poder difondre l’atorgament dels premis als mitjans de comunicació que aquests estimin oportuns.

9.- ALTRES CONSIDERACIONS 1. El fet de presentar la documentació per tal de participar i d’optar a la concessió d’aquests premis, suposa l’acceptació íntegra i sense reserves d’aquestes bases. 2. Els premiats es comprometen a assistir personalment a l’acte de lliurament o a delegar la seva presència en terceres persones, si per alguna causa sobrevinguda, no fos possible la seva presència. 3. El guanyador de l’obra premiada l’any anterior no es podrà presentar al premi fins passades dues edicions del concurs. 4. El Jurat podrà resoldre les qüestions que puguin sorgir no previstes en aquestes bases.

10.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la present convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Santanyí, estiu 2016

Las condiciones se detallan a continuación en catalan:

1er Concurso literario de cuentos breves «Amor a la tierra»

son-alegre-ecologic

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s